Wat heeft GroenLinks in 2020 bereikt? - ingezonden

2020 was in alle opzichten een turbulent jaar. Vanaf maart drukte het coronavirus een stempel op het openbare leven. Ook voor de gemeente was de impact groot. Belastinginkomsten liepen terug, maatregelen moesten worden gehandhaafd en steunpakketten werden uitbetaald. De gemeenteraad wist haar belangrijke werk digitaal voort te zetten. Voor GroenLinks was 2020 een productief jaar. Een kleine greep uit de zaken die we hebben bereikt:
In april vroegen we aandacht voor de situatie rond Snackbar het Edammertje.  Na de brand in de Hoogstraat kreeg de snackbar een tijdelijke standplaats aan het Baanplein toegewezen. In 2019 bleek dat Het Edammertje niet terug mocht keren naar de Hoogstraat, iets dat volgens de eigenaar wel door de gemeente was toegezegd. Uiteindelijk kwamen beide partijen eruit. Voor de snackbar is een nieuwe locatie gevonden bij de bibliotheek in Edam. 

In juni stelden we het kapbeleid van de gemeente aan de kaak. Aanleiding voor deze actie was de kap van de bomen en struiken in de Kathammerstraat in Volendam. De omwonenden werden overvallen door het weghalen van ‘hun’ geliefde stukje groen. In de gemeenteraad hebben we voorgesteld om bewoners voortaan beter te betrekken. Als de gemeente groen wil kappen, dan moet zij dit eerst aan de omwonenden melden. Die krijgen dan de kans om hun mening te geven. Ons voorstel kreeg steun van de voltallige gemeenteraad.

In september publiceerden we onze visie op de Regionale Energiestrategie (RES). De RES beschrijft hoe onze regio de overgang naar duurzame energiebronnen wil maken. Onze visie gaat uit van kleinschalige projecten die de directe omgeving van energie voorzien. Deze projecten komen in eigendom van de omwonenden, zodat zij kunnen meedelen in de winst. In lijn met deze visie hebben we gepleit voor een proefproject met lokale energieopslag en tegen de inzet van biomassa. Beide zaken werden breed ondersteund en zijn opgenomen in de zienswijze van onze gemeente op de RES.

Aansluitend op de RES volgde de Transitievisie Warmte (TvW). Met de TvW presenteerde het college een routekaart richting een aardgasvrij Edam-Volendam. Voor GroenLinks was vooral de communicatie en participatie belangrijk. Als de gemeente onvoldoende woningeigenaren meekrijgt, dan zullen de doelstellingen uit de TvW niet worden gehaald. We vroegen de wethouder om een duidelijk participatieplan te maken. Dit voorstel werd aangenomen.

In november kwamen we met twee voorstellen over parkeren. De eerste betrof het Egbert Snijderplein. Het college wilde dit plein omvormen tot parkeerplaats voor toeristenbussen, tot ergernis van de bewoners. Naast het verlies van parkeerruimte zou dit ook tot flinke overlast leiden. Een raadsmeerderheid steunde het voorstel van GroenLinks en de PvdA om dit plan te schrappen. Ook pleitten we met succes voor het plaatsen van deelauto’s als mogelijke oplossing voor de parkeerproblemen op het Donata Steurhof in Volendam. 

In december riepen we het college op om een aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds in te dienen. Dit fonds van 450 miljoen is bedoeld voor het verduurzamen van woningen en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Volgens GroenLinks en de PvdA zou de gemeente deze kans moeten aangrijpen om de Singelwijk een impuls te geven. Het college liet weten in overleg met de woningcorporaties te gaan kijken naar een subsidieaanvraag.
Ook in 2021 zullen we ons blijven inzetten om Edam-Volendam groener en socialer te maken. Voor vragen, opmerkingen en signalen kunt u altijd contact opnemen via onze website.   
Sean Tol, GroenLinks Edam-Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook