Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde op 22 april dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State. Omwonenden en de Stichting Zuyderzeedijk maakten bij deze hoogste rechtsinstantie bezwaar tegen de dijkversterkingsplannen. De dijkversterking zou kunnen leiden tot schade aan de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de natuur. Daarnaast staat volgens de bezwaarmakers de noodzaak van de dijkversterking niet vast, omdat de Markermeerdijken in 2006 en 2011 zijn afgekeurd op basis van een verouderde norm en verouderde toetsingscriteria.

Nieuwe veiligheidsnorm
De dijkversterking is volgens de Alliantie nodig omdat ruim 30 kilometer van de dijken niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoet. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In 2017 is er een nieuwe veiligheidsnorm voor dijken geïntroduceerd met een bijbehorend ‘toetsingsinstrumentarium’. De Raad van State vindt dat de dijken niet opnieuw hoeven te worden getoetst volgens dit nieuwe toetsingsinstrumentarium. Bij het ontwerp van de dijkversterking al is uitgegaan van de nieuwe veiligheidsnorm. Het provinciebestuur en het hoogheemraadschap hebben daarom de versterking van de Markermeerdijken als 'noodzakelijk' kunnen aantonen, aldus de Raad van State.

Natuur en stikstof
Omdat de werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor de natuur, hebben de overheden deze gevolgen inzichtelijk gemaakt. Ook zijn maatregelen tegen deze gevolgen uitgewerkt. De Raad van State vindt dat deze aanvaardbaar zijn uitgewerkt.
Wat betreft de stikstofneerslag in de natuurgebieden, benadrukt de Raad van State dat niet iedere toename van stikstofneerslag op natuurgebieden een onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Het provinciebestuur heeft voor zijn vergunningverlening terecht aangenomen dat vanuit het oogpunt van stikstofneerslag ‘significant negatieve effecten op de natuurgebieden zijn uitgesloten’.

Maatschappelijk belang
Ten slotte wezen de bezwaarmakers erop dat de Markermeerdijken een provinciaal monument zijn. Voor de wijziging van die monumentale dijken is een omgevingsvergunning verleend. Dat kan alleen als er een zwaarwichtige reden is van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang. De Raad van State stelt vast dat waterveiligheid zo’n belang is en stelt dat het provinciebestuur ‘in redelijkheid kunnen oordelen dat met de gekozen dijkversterking de monumentale waarden van de dijken niet op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen’.

Teleurstelling
De bezwaarmakers hadden vooraf goede hoop dat de Raad van State een kritisch rapport van Stichting advisering bestuursrechtzaak (Stabi) over het hele proces zouden volgen. Maar dit gebeurde dus niet. Een grote teleurstelling voor de leden en sympathisanten van Stichting Zuyderzeedijk. Stabi vraagt zich af of de dijkverzwaring in de huidige vorm wel nodig is. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de berekendingen voor de veiligheidstekorten van de dijken.

Ondertussen zijn voorbereidende werkzaamheden al maanden aan de gang. Recent is een miljoen kuub zand opgespoten. In totaal is voor dertig kilometer dijk drie miljoen kuub zand nodig. De werkzaamheden zijn onder meer te zien bij de kust voor Warder. Binnenkort zullen de contouren van deze tijdelijk dijk zichtbaar worden.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook