Uitsterven weidevogels door bebouwing Lange Weeren - ingezonden

Uitsterven weidevogels door bebouwing Lange Weeren - ingezonden

‘Bouwplannen Scholtens op drijfzand’

De bouwplannen van projectontwikkelaar Scholtens Projecten II BV zijn in het kader van een participatietraject op 9 en 14 december 2020 gepresenteerd aan omwonenden via digitale informatiebijeenkomsten. Terwijl door Scholtens werd beweerd dat zowel de gemeente als Provincie Noord-Holland samenwerkt bij de totstandkoming van deze bouwplannen, is er geen sprake van een formele procedure, vinden omwonenden, verenigd in de stichting Natuurgebied Lange Weeren.

Stichting Natuurgebied Lange Weeren is opgericht door omwonenden van Lange Weeren om de natuurlijke bufferzone te behouden, het veenweidegebied te beschermen als habitat voor beschermde weidevogels en de bebouwing tegen te gaan. Op www.lange-weeren.nl kunt u zien welke dieren en planten in dit beschermde natuurgebied in gevaar komen. Het bestuur bestaat uit Selene Bond-Veerman als voorzitter, Frank Silven als penningmeester en Piet Butter als secretaris.

Openbaar belang zonder alternatieven
Nieuwe stedelijke ontwikkeling mag alleen worden gerealiseerd in Lange Weeren mits sprake is van een groot openbaar belang zonder reële alternatieven. Op 10 december 2021 heeft Stichting Natuurgebied Lange Weeren schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de bouwplannen van de Lange Weeren van projectontwikkelaar Scholtens Projecten II BV met een kopie aan Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Noord-Holland, hetgeen terug te lezen is op onze website www.lange-weeren.nl.

Scholtens: ‘De kans op een grutto is 0’
Selene Veerman: “Peter van Asselt, projectmanager van Scholtens heeft aangegeven dat Lange Weeren feitelijk geen natuurgebied zou zijn. Hij is benieuwd waarop de stichting zou baseren dat Lange Weeren wel een natuurgebied is en welke waarden onze stichting zou willen behouden of ontwikkelen. Hij benadrukt dat Lange Weeren absoluut niet een weidevogelgebied zou zijn, waar vogels zoals de grutto momenteel leven, noch in de toekomst zullen voorkomen.”

Foto: De beschermde grutto, de icoon van de veenweide is de meest bedreigde weidevogel in Nederland en leeft in Lange Weeren.

Lange Weeren bedreigd natuurgebied
Maar bewoners vinden dat de Lange Weeren wel degelijk een belangrijke habitat en broedgebied voor beschermde weidevogels is. “De weidevogels die in Lange Weeren leven (o.a. grutto’s, scholeksters, lepelaars, kieviten, regenwulpen, meerkoeten, zilverreigers en tureluren) en hazen worden reeds bedreigd en dienen dus juist beschermd te worden. De landschappelijke en ecologische waarden van Lange Weeren zijn groot. In het plan van Scholtens wordt gepretendeerd dat natuurlijke oevers biodiversiteit stimuleren, terwijl de natuur juist wordt vernietigd als de huidige veenweidepolder wordt bebouwd.”

Natuurlijk waterbergingsgebied
Het dempen en wijzigen van sloten tast de natuurlijke veenwaterlopen aan. “Bovendien is de veenbodem van Lange Weeren van groot belang als natuurlijk waterbergingsgebied, juist nu  door de huidige klimaatveranderingen absorptie van regenwater door de veenbodem noodzakelijk is om overstroming te voorkomen. De oppervlakte is te klein voor het realiseren van een landschappelijk raamwerk met openheid, ruimtebeleving en centrale waterberging met ruime sloten. Het plan van Scholtens kan dus nooit klimaatbestendig zijn.”


Foto: De beschermde weidevogel de lepelaar in de veenweide van Lange Weeren.

Vlak landschap
Onregelmatige strookverkaveling van de veenweidepolder met een vlak landschap en ruimtebeleving met open ruimte en vergezichten zijn kenmerkend voor deze groene randzone, evenals korte bebouwingslinten en stolpenstructuren. Bij bebouwing van Lange Weeren met een woonwijk, hoogbouw (met meerlaagse appartementen tot 6 lagen) en forse verandering van de infrastructuur zullen deze kernkwaliteiten ernstig worden aangetast.

Vervuiling en hinder
Voor bouw- en ontsluitingsverkeer zal volgens de plannen van Scholtens een derde ontsluitingsweg worden aangelegd. De uitstootgassen fijnstof, stikstof en koolstofdioxide zijn momenteel reeds in hoge concentraties aanwezig in de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Bovendien zal geluidsoverlast toenemen door het vele verkeer in een dichtbebouwde wijk.

Reële alternatieven
“Door de vergrijzing (10.424 inwoners hebben een leeftijd tussen 45 en 65 jaar en 7.665 inwoners zijn ouder dan 65 jaar) zullen steeds meer woningen leeg komen te staan in verschillende wijken in Volendam, zoals de oude kom, het Munnickenveld en ‘t Zand. Woningbouw dient in de kleine kernen en inbreilocaties gerealiseerd te worden ten behoeve van de vitaliteit zonder opoffering van een natuurgebied,” aldus Selene Veerman.
“Bij de bouw van 740 woningen in Lange Weeren zou 7,4 miljoen geïnvesteerd moeten worden als natuurcompensatie. Woningen zullen flink duurder worden, vanwege de klimaateisen met daar bovenop 10.000 euro extra per woning voor ontwikkeling van een groene wijk of natuurgebieden elders.”

Steun ons in onze strijd voor het laatste stukje natuur
Wij doen een dringend beroep op u om onze stichting te steunen. Indien u het behoud van het laatste stukje groen een warm hart toedraagt, kunt u uw steun via een handtekening kenbaar maken door het invullen van uw gegevens hieronder:

Voorletters_____________________  Naam______________________________________

Adres (straat, huisnummer)____________________________________________________

Postcode______________________  Woonplaats__________________________________

Emailadres_________________________________________________________________

Telefoonnummer________________  Handtekening________________________________  

U kunt de strook inleveren op ons postbusadres: Karveel 8, 1132 GT Volendam. U kunt de strook ook invullen en scannen of fotograferen en e-mailen naar: natuurgebied@lange-weeren.nl

Stichting Natuurgebied Lange Weeren. Vestigingsadres: Schoener 4, 1132 GK Volendam. Email: natuurgebied@lange-weeren.nl Website: www.lange-weeren.nl . KVK no.81123310. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook