Parkeerdiscussie Korsnästerrein; een overbodige herhaling van zetten

Donderdag 22 november was er een raadsvergadering waarin de visie Edam Vitaal werd besproken. In de toelichting op het voorstel door het college lezen we: “Gelet op het beperkte aantal (auto-) bezoekers is een parkeergarage niet exploitabel. Alles overwegende kiest het college voor scenario 1, welke in overeenstemming is met het coalitieakkoord, de begroting en het huidige beleid.”

Toelichting Edam Vitaal
Nadere toelichting in het begeleidend schrijven van het college bij deze voortvarende beslissing bevatte: Het parkeren in het centrum van Edam is geen eenvoudig onderwerp en vraagt om het maken van keuzes. De discussie betreft het faciliteren van parkeren in de binnenstad. De discussie is terug te voeren op twee scenario’s. Scenario 1 is dat bewoners (met één auto per adres) binnen de vesting, op het maaiveld, gratis kunnen blijven parkeren. Opvang van een tweede en derde auto vindt verder plaats op parkeerplaatsen langs de randen van Edam, zoals langs de Singelweg. Scenario 2 is het invoeren van betaald parkeren voor iedereen en het realiseren van een parkeergarage op het Korsnästerrein. Parkeren op het maaiveld binnen de vesting verdwijnt deels om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren maar ook om het gebruik van de garage te stimuleren.

De belangrijkste genoemde argumenten zijn als volgt:
- Met de parkeergarage in de binnenstad wordt verkeer aangetrokken binnen de vesting. De vraag is of dat wenselijk is.
- Om de auto uit het straatbeeld van het centrum te weren is grootschalig parkeerbeleid (betaald parkeren) nodig om mensen te verplichten/verleiden de auto elders te parkeren.
- Het intensiveren van de woningdichtheid op het Korsnasterrein betekent ook een hogere parkeerbehoefte.
- De ondergrondse parkeeroplossing zal doorgerekend moeten worden in de ontwikkeling van het Korsnasterrein, waardoor woningen op die plek aangeboden zullen worden met een vraagprijs die niet meer past bij de doelgroepen die in de Woonvisie genoemd zijn.
- Huidige bewoners van Edam spreken ook uit niet bereid te zijn te betalen om een auto op afstand van hun woning ondergronds te parkeren.
- Uit het oogpunt van de ondernemers en het winkelend publiek is het cruciaal dat het centrum bereikbaar blijft voor al het verkeer.

Degelijk proces
Parkeren op het Korsnasterrein wordt in Edam Vitaal opnieuw specifiek uitgelicht terwijl daar al 15 jaar in een klankbordgroep met o.a. omwonenden over is gesproken. Uitvoerige onderzoeken kwamen tot de conclusie dat een openbare parkeergarage in Edam alleen haalbaar is als er betaald parkeren komt. De afgelopen zomer is er opnieuw een onderzoek geweest naar de parkeerdruk in Edam. Metingen tonen aan dat er geen parkeerproblemen zijn in Edam.

Waarom een parkeergarage?
Leegstand van parkeergarages is landelijk een groot probleem. Nog onlangs heeft de Erasmus universiteit becijferd dat parkeergarages gemeentes miljoenen kosten en veelal alleen gebouwd worden voor piekmomenten. Druk van detailhandel en een autogericht denken over mobiliteit heeft hieraan bijgedragen. Zie het artikel in Trouw https://www.trouw.nl/home/steden-kampen-met-lege-parkeergarages-en-dat-kost-de-overheid-miljarden~a04b4278/).

Petitie Korsnäs
Er zijn weer een paar mensen opgestaan, die een handtekeningenactie hebben gestart, waarin al het mooie wordt gewenst en alle onmogelijkheden en consequenties worden vergeten. In de petitie over Korsnäs: “Met minstens 120 woningen, passend in het stadsbeeld, inclusief woningen voor jongeren en senioren, met minder autoverkeer: een autovrij Marken en een grotendeels autovrije Vesting, een levendig plan met meer dan alleen woningen en een aantrekkelijk Baanplein, inclusief een ondergrondse parkeergarage, zodat er meer parkeerruimte komt voor huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en winkelend publiek”.  Een goed voorbeeld van een statement waarin alle mogelijke wensen worden genoemd, maar geen keuzes worden gemaakt en niet wordt nagedacht over de consequenties.

Vitaal Edam?
Een dergelijke petitie levert in het digitale tijdperk snel vele handtekeningen op en doet vergeten dat er al jaren wordt gepraat en onderzocht. Het gevolg is dat er wéér een onderzoek wordt gestart en dat we wéér de bouw vertragen. Een stroperig Korsnäs-traject gaat ten koste van vitaal Edam. In ieder geval staan wij, omwonenden van het Korsnasterrein, niet achter massale bouw (flats!), verkeersproblemen rond de vesting, extra verkeersdrukte in de Baanstraat en dure onnodige parkeergarage. Dit kunnen wij niet accepteren.
Baanstraatbewoners; families Adolfs, Delforterie, de Graaf, de Jong, Picavet, Werkhoven en Schilder

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook