Ontwerpbestemmingsplan Tunnelpad

en bijbehorend gecoördineerde omgevingsvergunning (gecoördineerde procedure)

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan "Tunnelpad” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, inclusief de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte woningen. Het planidentificatienummer van dit ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPTunnelpad-ow01.
Plangebied
Het plangebied ligt aan het Tunnelpad in de dorpskern van Oosthuizen. Aan de west-, noord- en oostzijde wordt het plangebied begrensd door de achtertuinen van woningen aan de Provinciale weg, Oosteinde en de Warderweg. Ten zuiden van het plangebied ligt een brede waterpartij dat onderdeel is van het aangrenzende polderlandschap.
Doel
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige openbare basisschool Het Kraaiennest. De school wordt vervangen door 28 grondgebonden woningen. 
Coördinatieregeling
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Dit in verband met de behoefte om het plan/project zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het (ontwerp)bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.
Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van maandag 29 maart 2021 tijdens de openingsuren gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het KCC via het tel.nr. 0299 398 398.
Digitaal raadplegen
Het ontwerpbestemmingsplan met daarbij horende stukken en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tunnelpad”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.
Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing
Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch wordt gemaakt is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook