Karakter scholen Edam-Volendam verandert drastisch

Karakter scholen Edam-Volendam verandert drastisch

Meer (welzijns)activiteiten in schoolgebouwen en onderlinge samenwerking
Huisvesting van onderwijs in Edam-Volendam kan de komende decennia wel eens een heel ander karakter gaan krijgen. De rol van scholen is in de loop der jaren veranderd door tal van ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vertalen zich onder meer in integrale Kindcentra en Brede Scholen met openbare (speel)pleinen. Kern van het toekomstverhaal is samenwerken. Tussen scholen onderling maar vooral ook met CBW Edam-Volendam. Daarbij wordt gekeken hoe het teruglopende leerlingaantal moet worden opgevangen. Een en ander is samengebracht in de notitie ‘Kaderstelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’.

Schoolbesturen hebben aangegeven dat zij positief staan tegenover het onderbrengen van welzijnsactiviteiten in hun schoolgebouwen. Het wordt gezien als een win-winsituatie, waarbij de scholen functionaliteit kunnen aanbieden, die na schooltijd wordt benut door Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam. Als voorbeeld worden techniek- en dramalokalen genoemd. Verder kan er vanuit meerdere budgetten worden geïnvesteerd in grotere ruimten, waardoor alle gebruikers profiteren van extra vierkante meters.

Ambities
De gemeente heeft het afgelopen jaar met alle schoolbesturen en directies van het basis- en voortgezet onderwijs gesprekken gevoerd over de toekomst. Uit die gesprekken kwamen de volgende ambities naar voren: realiseer schoolgebouwen met meerdere functies, zorg voor mogelijkheden die leiden tot afwijken van klassikaal onderwijs, leg de focus op techniekvoorzieningen, deel ruimten en voorzieningen, zoek verbinding met bedrijven in de regio, het ontwikkelen van technische HAVO, kom met nuttige en passende bestemming voor leegstand en geef de school een functie in de wijk.

Nieuw schoolgebouw Piramide
De bouw van bijvoorbeeld een nieuwe school voor De Piramide in Edam kan wel eens tot grote veranderingen leiden in het gebruik van het schoolgebouw en de manier van samenwerken tussen sociaal maatschappelijke organisaties of scholen onderling. Want ook voor oecumenische basisschool De Trimaran zal gekeken worden of zij, al dan niet samen met de Piramide, een nieuw pand kan betrekken. In het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ valt te lezen dat dit ook gevolgen kan hebben voor buurtcentrum De Singel.

Het welzijnsgebouw wordt als ‘niet functioneel en/of duurzaam’ genoemd. Deze locatie is dan ook in beeld als het gaat om nieuwe huisvesting voor in ieder geval het nieuwe Kindcentrum van De Piramide.

Terugval voortgezet onderwijs
Niet alleen voor basisscholen wordt een forse krimp verwacht. Ook het Don Bosco College en De Triade hebben hier mee te maken. Voor het Don Bosco wordt een terugval verwacht: van 1710 leerlingen in 2018 tot 1241 leerlingen in 2027. De Triade heeft de afgelopen jaren het leerlingaantal flink terug zien lopen. Op dit moment is het gestabiliseerd rond de 350 leerlingen. Een prognose laat een daling zien tot 238, waarna een voorzichtig herstel intreedt.

Voor basisscholen geldt dat het nog een hele toer wordt om het huidige scholenbestand te behouden. Scholen zullen actief op zoek moeten naar huurders voor de leegstaande ruimten. Ook zal meer de onderlinge samenwerking moeten worden gezocht.

Zeevang
De Zeevangsscholen liggen te ver uit elkaar om te fuseren. Een kleine kern zal onmiddellijk worden getroffen qua voorzieningenniveau wanneer een school verdwijnt. Een clustering met welzijnsactiviteiten per kern is een oplossing voor leegstand en het creëren van extra vierkante meters bij nieuwbouw. OBS t Tilletje in Warder heeft al eerder ingespeeld op leegstand door de inrichting van de buurtbibliotheek en een peuterspeelzaal.

Edam
De kern Edam wordt als relatief compact omschreven, waardoor clustering van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen geen grote consequenties heeft voor de bereikbaarheid. De basisscholen in Edam zullen qua leerlingaantallen fors krimpen. Alleen de relatief kleine en populaire De Nieuwe School (wachtlijsten) zal weinig voelen van de krimp, is de verwachting.

Volendam
In Volendam wordt het aantal basisscholen teruggebracht van 8 naar 7, plus een school voor het speciaal onderwijs. Ook hier zullen alle scholen tot 2027 krimpen. Dit jaar zal het laatste restant leerlingen van de Zuidwester verhuizen naar de St. Petrusschool, waarna de Zuidwester ophoudt te bestaan. De St. Vincentiusschool (speciaal onderwijs) verhuist naar de locatie Zuidwester.

Voortgang
De notitie, die aanstaande donderdag wordt besproken in de raad, gaat verder over de kwaliteit van schoolgebouwen (die lang niet altijd goed is), de financiële kaders, en de kansen om een nieuwe school te stichten. Dit laatste wordt gelet op de forse krimp gezien als ‘een uitdaging’. 
Nadat deze maand de kaders moeten worden vastgesteld zullen in september de verschillende toekomstscenario’s besproken worden met de schoolbesturen. Eind van dit jaar zal een compleet Integraal Huisvestingsplan Onderwijs worden voorgelegd aan het gemeentebestuur en de raad.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook