Grond Zeevang zo dood als een pier


Naar een totaalvisie voor Natura 2000


Naar een totaalvisie voor Natura 2000

Kortgeleden deed GroenLinks mee met een natuurexcursie in de Zeevang. Onder leiding van veldbioloog Annemarie Dekker liepen we een rondje door de weilanden bij Warder. Het landschap met het wijde uitzicht en de dorpen aan de horizon is prachtig, maar toen we wat preciezer keken schrokken we behoorlijk. Het weiland bleek zo dood als een pier. In de verzuurde bodem zit nog maar heel weinig leven, geen regenwormen en insecten. We hebben geen bijen gezien en één vlinder.

Desondanks stelt de provincie Noord-Holland in het nieuwe Natuurbeheerplan voor de Zeevang dat het goed gaat met het gebied. Van de negen weidevogels waarvoor doelstellingen gelden scoren alleen de grutto en de kleine zwaan te laag. Andere doelsoorten doen het goed: wulp, kievit, goudplevier en smient scoren ruim boven het vastgestelde minimum. Zoals iedereen kan zien doen de ganzen het ook erg goed. De ganzen krijgen vaak de schuld van de achteruitgang van de grutto, maar dat is niet terecht. De grutto doet het in heel Europa slecht, niet alleen daar waar ganzen zijn.

De Natura 2000-doelen richten zich alleen op negen soorten. Dat terwijl je natuurlijk de kwaliteit van het gebied in zijn geheel moet bekijken, inclusief de bodemkwaliteit, de grondwaterstand, de vogels, zoogdieren en insecten, de belangen van de veehouders en andere agrarische ondernemers, plus de inwoners van Warder, de toeristische sector en de vele dagjesmensen die willen genieten van een oorspronkelijk stukje Noord-Hollands cultuurlandschap. Het probleem met het beheer in de polder Zeevang is dat elke instantie een stukje doet. De provincie ziet toe op de Natura 2000-doelen, de grond is in eigendom van Staatsbosbeheer en particulieren, de waterwegen en het grondwater worden beheerd door HHNK en de kleinere sloten door dorpsbewoners. De versnippering van het beheer maakt het lastig om de algehele kwaliteit van het natuurgebied te verbeteren.

Grondwaterstand
Wat we nodig hebben is een totaalvisie waarin aandacht is voor alle genoemde aspecten. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat de Zeevang een veenweidegebied is. Om het in stand te houden moet de grondwaterstand hoog zijn. Dat brengt natuurlijk beperkingen met zich mee, maar voor natuurinclusieve landbouw is het veenweidegebied wel degelijk geschikt. Uit onderzoek van boeren in de Purmer, gestimuleerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, blijkt dat het weiland mooier en gezonder wordt als je het inzaait met een zaadmengsel van niet alleen raaigras maar ook rode en witte klaver, cichorei, smalle weegbree, kleine pimpernel en nog een aantal andere kruiden. De wortels van kruiden verbeteren het bodemmilieu. Bovendien bleek dat het gehalte aan sporenelementen in het gemaaide gras hoger was dan normaal, wat weer goed is voor de gezondheid van het vee.

Geen gemeentelijke visie
Onze gemeente heeft geen visie op dit waardevolle gebied. Het blijft bij roepen over de noodzaak om de ganzenpopulaties te beheren. Dat bleek ook uit een voorstel van de VVD dat afgelopen donderdag is aangenomen (zonder steun van GroenLinks). Onze gemeente wil de beste landbouwgrond die we hebben, de goede klei van de Purmer, vol zetten met bedrijven en mogelijk zelfs met een stadion. De problemen kunnen daardoor verergeren omdat het groen van de Zeevang dan geïsoleerd wordt van de rest van groen Noord-Holland. GroenLinks pleit voor een groene gordel ten westen van Edam, van het Markeermeer tot het Twiske en verder naar het Jisperveld. De Zeevang en de Purmer zijn daar onderdeel van. In de Purmer kan de nadruk komen te liggen op de agrarische functie en in de Zeevang op natuur met natuurinclusieve landbouw.

Groene gordel
In de gemeenteraad is haast geen tijd meer om dit soort visies een beetje grondig te bespreken. Een verzoek van de VVD om het onderwerp Natura 2000 te agenderen werd afgewezen. Wat overbleef is een voorstel waar de gemeente niks mee kan en waar de natuur niks aan heeft. De inspraak in het Natuurbeheerplan van de provincie loopt tot 19 september. In één week kun je geen zinvolle visie ontwikkelen. GroenLinks pleit voor een gedegen totaalvisie waarin de belangen van alle gebruikers én de natuur meegewogen worden. Laat de Zeevang als onderdeel van de groene gordel weer een veelkleurig bloemrijk grasland worden.
Nico van Straalen, GroenLinks Edam-Volendam
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook