Gemeentebestuur ziet resultaten op gebied veiligheid

Gemeentebestuur ziet resultaten op gebied veiligheid

Nog geen jaar geleden stelde de gemeenteraad het ‘Uitvoeringsplan Actieprogramma Integrale Veiligheid’ vast. Hoewel de tijdsspanne nog kort is ziet het gemeentebestuur echter al verbeteringen.

BOA’s vormen het zichtbare onderdeel van meer veiligheid in de gemeente.  Deze handhavers zijn het afgelopen jaar meer aanwezig geweest in het straatbeeld. De personele sterkte is in 2019 uitgebreid naar zeven personen. Met de politie zijn afspraken gemaakt over samenwerking en informatiedeling.

Wat ook van start ging vorig jaar is het project ‘BeterBuren’, een vorm van buurtbemiddeling bij conflicten.
Met ondersteuning van een vrijwillige bemiddelaar zijn er vorig jaar 40 zaken aangemeld en ‘besproken’. De verwachting is dat dit aantal in 2020 iets oploopt naar 50. Doel is dat bewoners zelf oplossingen aandragen. BeterBuren heeft inmiddels tien mensen die getraind zijn tot bemiddelaar.

Een andere (moderne) vorm om voor extra veiligheid te zorgen verloopt via de WhatsApp Buurtpreventie. Op dit moment is één op de vijf inwoners aangesloten bij een WhatsApp groep. Opgemerkt wordt dat enkele groepen niet meer zo actueel zijn. De oorzaak hiervan is echter positief: een gebrek aan incidenten.

Camera’s
Ook cameratoezicht is uitgebreid. Met name in het uitgangscentrum van Volendam. Deze camera’s zijn zichtbaar geplaatst om het veiligheidsgevoel (positief) te beïnvloeden. Volgens de gemeente krijgt de samenwerking tussen de uitkijkcentrale en de functionarissen ‘op straat’ steeds meer vorm. “Inmiddels hebben hierdoor al diverse vroegtijdige aanhoudingen plaatsgevonden.”

Ook het programma LEF, bedoeld voor een cultuuromslag onder jongeren en ouders voor de langere termijn, laat langzaamaan resultaten zien. Doel is om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Onder meer door gezonde alternatieven aan te bieden.

Overlast door jeugd
Maar er blijven ook pijnpunten. Zoals overlast door de jeugd. De meldingen op dit vlak komen afgelopen jaar zelfs iets gestegen. Samen met politie en jongerenwerk is een plan van aanpak opgesteld om in kaart te brengen welke groepen jongeren voor overlast zorgen. De uitkomst hiervan wordt in de loop van dit jaar verwacht. Uiteraard zal daarna gekeken worden met welke maatregelen de problemen verminderd kunnen worden.

Samenwerking gestopt
De gemeente heeft in dit kader afscheid genomen van een samenwerking die het ambulante jongerenwerk tot de zomer van 2019 op zich nam. De gemeente was zowel ontevreden over de kwaliteit van terugkoppeling als de manier waarop de organisatie de samenwerking uitwerkte. ‘Men stelde zich eenzijdig op als belangenbehartiger van jeugdgroepen, waardoor het tegengaan van overlast minder aandacht kreeg. Inmiddels is een nieuwe organisatie gevonden om het jeugdwerk uit te voeren. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook