Edam-Volendam: behoefte aan woningbouw blijft

Edam-Volendam: behoefte aan woningbouw blijft


Uit de Woonvisie 2020-2025 blijkt dat Edam-Volendam nog steeds groeit. En dus extra woningen nodig heeft, ook gezien de (kleinere) gezinssamenstellingen. Bouwen op inbreilocaties heeft de voorkeur, maar de Lange Weeren is nodig om aan de grote woonbehoefte voldoen.

De woonvisie laat zien dat in alle categorieën jaarlijks behoefte is aan extra woningen. Dan gaat het starterswoningen, huur en koop in diverse prijsklassen, gezinnen en senioren. Jaarlijks gaat het om 115 tot 150 woningen.

Uit prognoses blijkt dat na 2030 de woningbouwopgave weliswaar iets lager ligt dan in de komende tien jaar, maar nog steeds fors is. Vooral voor Volendam zal er in die periode nog een grote behoefte zijn aan extra woningen. 

Groei Volendam
Voor Volendam richt de toekomstige woningvraag zich op een brede doelgroep; starters, gezinnen en senioren. De vraag van deze doelgroepen richt zich voor een deel op kleinere woningen (waaronder appartementen) die op inbreidingsplekken gebouwd kunnen worden. Daarnaast zal er nog steeds behoefte zijn aan eengezinswoningen in meerdere prijsklassen. “Gelet op het benodigde aantal woningen is ook een uitleglocatie zoals De Lange Weeren nodig. Op die manier kunnen we tot een gevarieerd programma komen waarbij we voor meerdere doelgroepen en in meerdere segmenten (koop en huur) iets kunnen bieden. Met name de realisatie van betaalbare koop en sociale huurwoningen zijn soms lastig op inbreidingslocaties te realiseren.”

Voldoende groen
De vraag rijst in hoeverre verdere verdichting of bouwen in de hoogte in de verschillende kernen moet worden doorgezet. “We vinden het van groot belang dat er voldoende openbare ruimte en groen in onze kernen blijft. Daarmee behouden we onze kernen hun kenmerkende dorpse- of (in het geval van Edam) historische stadskarakter. Daarbij komt dat het bouwen op inbreidingslocaties (meer dan bouwen op uitbreidingslocaties) in sommige situaties een nog grotere druk legt op bestaande verkeers- en parkeerproblematiek.” 

Ook in het kader van klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress hechten de gemeente veel waarde aan behoud van voldoende groen. 

Vergrijzing
Bij nieuwbouw zal de gemeente prioriteit geven aan de bouw van levensloopgeschikte woningen voor senioren, met name in de betaalbare koop, sociale huur en middel dure huur. “We richten ons daarbij op de drie grote kernen, met prioriteit voor de kern Edam. We zetten daarnaast in op realisatie van betaalbare koopwoningen voor starters (tot €300.000). Met ontwikkelende partijen (inclusief de woningcorporaties) kijken we samen hoe we tot een betaalbaar concept komen dat aansluit bij de wensen van onze starters (bijvoorbeeld door kleinere woningen of modulair te bouwen). We streven naar uitbreiding van de woningvoorraad in alle kernen.” 

Kleinere kernen
Prioriteit wordt gelegd bij kernen waar de afgelopen jaren weinig nieuwbouw is gerealiseerd: Edam, Beets, Middelie en Kwadijk. “We zetten primair in op bouwen op inbreidinglocaties. Daar waar nodig blijft bouwen op uitleglocaties mogelijk, bijvoorbeeld voor het behoud van groene plekken in de kernen en om in de toekomst de grote woningbouwopgave op de locatie De Lange Weeren te realiseren.”

Prognoses laten zien dat Edam-Volendam nog zeker tot 2040 groei laat zien als het gaat om het aantal huishoudens. Op dit moment telt de gemeente 14.850 huishoudens. Dat aantal groeit in 20 jaar tijd waarschijnlijk door naar 16.500. 

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook