Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Het slotstuk van de serie Dorpsraden in de voormalige gemeente Zeevang is aan de Dorpsraad Oosthuizen. Daarom nu aan de keukentafel met Evert Hogenes en Wilma Kersbergen, respectievelijk voorzitter en secretaris. In deze grootste kern wonen 3335 inwoners, er staan 1384 woningen.

Wat gaat er goed in Oosthuizen?
“Wij zijn tevreden over het contact met de gemeente. Dit loopt vlot en naar behoren. Bij een klacht wordt er snel gereageerd en gehandeld. Als voorbeeld: er was noodzaak van een keerplek in de wijk Wijzend. Ambulances en rouwauto’s hoeven niet langer de wijk door in z’n achteruit.. De keerplek is inmiddels aangelegd en functioneert prima.

De leefbaarheid in ons dorp is zeer zeker goed te noemen. Het is prettig wonen in een rustige gemeenschap. We hopen dat de faciliteiten die er nu zijn behouden kunnen blijven. Denk aan het marktje op de vrijdagen, de supermarkt, de sportvoorzieningen, de school.”

Wat gaat er minder goed?
“Dan valt het groenonderhoud in negatieve zin op, laat zeer te wensen over. Toen Zeevang nog zelfstandig was, lag het groen er veel beter bij. Ook de staat waarin delen van de bestrating verkeert, is een heikel punt.  Voor de veiligheid van lopers en fietsers moet er veel meer aandacht zijn voor het onderhoud daarvan.”

Waarover maken jullie je zorgen?
“Zorgen gaan uit naar de leegstand van gebouwen zonder merkbare actie. Wanneer gaat er wat gebeuren? Denk aan locaties Kraaiennest, oude gemeentehuis, voormalig café Ans en Piet en het oude cultureel centrum De Watering. Tijdelijke bewoning in het schoolgebouw Kraaiennest door anti-kraak is een goede zaak. En het gemeentehuis? Er lijkt geen schot in te zitten. Actie is geboden zodat het gebouw weer een functie krijgt. Zo schiet het allemaal niet op!

En dan over naar probleem Seevancksweg. “De prognose is dat in de toekomst per etmaal 4900 motorvoertuigen over de Seevancksweg zullen rijden. Bron van dit getal is onderzoek naar de verkeerskundige effecten van de gebiedsontwikkeling in Waterrijk, uitgevoerd door SWECO in opdracht van Bouwfonds. In woningbouwproject Waterrijk zouden 200 woningen worden gebouwd. Het worden er 364. Er is noodzaak om spoedig een brug over de Beemsterringvaart aan te leggen. Deze moet dan aansluiten op de Oosthuizerweg in de Beemster.”

Nog meer zorgen? “Ja, nog een zorg.  De dorpsraad van Oosthuizen vindt het jammer dat Etersheim zich wil afsplitsen van Oosthuizen en een eigen dorpsraad wil oprichten. Liever zien wij dat twee vertegenwoordigers van Etersheim actief worden in de dorpsraad Oosthuizen. Ons werkgebied loopt tenslotte al tot de IJsselmeerdijk!”

Aan wie willen jullie een oproep doen?
Heel graag zien wij meer input door onze eigen inwoners aan de dorpsraad. De burgers kunnen zelf ook actiever zijn. Er is nu een app beschikbaar die directe meldingen aan de gemeente doet. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, het hoogheemraadschap, wij doen ook mee aan gemeenschappelijk overleg met alle dorpsraden en de wijkraad van de Oude Kom in Volendam. Maak gebruik van alle mogelijkheden om je te laten horen.

En verder is iedereen welkom in mooi Oosthuizen!
Yvonne Jonkman
Dit houdt ons bezig!


Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ‘Dit houdt ons bezig’ doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht de kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Aan de keukentafel met René Burggraaf en Jaap van der Velden, inwoners van Etersheim en betrokken bij het oprichten van een dorpsraad. Het buurtschap Etersheim, een lintbebouwing omgeven door weilanden, telt op dit moment 70 inwoners in 29 huizen. Het witte plaatsnaambord geeft aan dat Etersheim buiten de bebouwde komt ligt. Historisch onderzoek wijst uit dat hier ooit een groot dorp was aan de monding van de Ooster Ee. Het oorspronkelijke dorp is eeuwen geleden verdronken in de toenmalige Zuiderzee. Tot 1811 was Etersheim een zelfstandige gemeente! In 2009 werd in het Markermeer een sarcofaag gevonden uit de 12e eeuw.

Wat gaat er goed?
“De rust. We wonen in een stiltegebied langs de kust, genieten van de weidevogels, kijken vanaf de kruin van de dijk uit op de buitendijkse kogen. In Etersheim ligt het diepste punt van Noord-Holland, -6.60 meter N.A.P. Alleen de Zuidplaspolder bij het Zuid-Hollandse Moordrecht, -6.76 meter N.A.P, is lager gelegen.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen hechten wij uiteraard aan duurzaamheid. Wij borduren voort op de rijke historie, wonen hier prettig in een welvarende omgeving. Er is ook sociale controle: we letten op elkaar in de positieve zin des woords! Er is respect en het is vooral gezellig.

Wat betreft veiligheid: langs de dijk is er in de weekenden veel verkeer, maar wat betreft de veiligheid gaat het redelijk goed en dat geldt ook voor criminaliteit. Wij hebben veel ondernemers onder de 70 inwoners. Fijn dat er nu glasvezelkabel ligt!

Wat gaat er minder goed?
“Er is weinig reden tot klagen. Een kleine gemeenschap in het buitengebied moet het wat betreft de aandacht van de gemeente afleggen tegen grotere kernen als Oosthuizen, Edam en Volendam. Er is duidelijk minder focus op de kleintjes zoals wij gemerkt hebben bij de plannen van de culturele ondernemers en de Alliantie Markermeerdijken. Deze plannen en de discussie binnen de gemeente over de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet is voor ons de trigger geweest om na te denken over het oprichten van een dorpsraad in Etersheim. Dit ook op aanraden van onze wethouder Schütt. Eigenlijk hebben we een kort lijstje van “minder goed”.

Waar liggen de zorgen?
“Wij willen de vinger aan de pols houden met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Wij zijn niet tegen ontwikkelingen, maar wij hechten aan onze rust en ruimte.
Door de gemeente willen wij op de hoogte gehouden worden én gehoord worden in gelijkwaardigheid. Luister vooral naar de bewoners, neem ons serieus. Participatie zit aan de voorkant en niet halverwege of aan het einde. De discussie binnen de gemeente over de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet is voor ons de trigger geweest om actief te worden.”

Aan wie wordt een oproep gedaan?
“Aan onze eigen inwoners. Inmiddels hebben wij een enquête gehouden om interesse te wekken voor de oprichting van een dorpsraad. Zo peilden we ook de belangstelling “over het spoor” want de  gemeente wil dat een dorpsraad body heeft.”

Tenslotte nog eens aan de gemeente: “Luister vooral naar ons en wees welkom in het Land van Dik Trom!”
Yvonne Jonkman

 
 
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ‘Dit houdt ons bezig!’ doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Met Jan van Weerdenburg aan de keukentafel van Afra Bakker-Vermeulen, beide draaien al jaren mee in de dorpsraad van Beets. Jan opnieuw als voorzitter en Afra als notulist. Beets telt 530 inwoners verdeeld over 225 huizen. Ook zij beantwoorden vier vragen.

Wat gaat er goed in Beets?
“Ons bloeiend verenigingsleven”, antwoordt Afra. Er volgt een opsomming: ijsclub, gymvereniging, badminton, Beetser Bulletin, 2 biljartclubs, Nut en Vermaak, Beetser Vrouwen, Historische Vereniging, Vrienden van de Kerk, Woensdagmiddag Café en Stichting Evenementen Beets. “Als er wat georganiseerd wordt, speelt alles zich af rond het dorpshuis, schoolplein en de kerk, de centrale plek in het dorp. Jammer dat het schoolplein gaat vervallen. Verder maken wij als dorpsraad voor nieuwe bewoners een welkomstboekje waarin informatie over ons dorp”. Jan vervolgt met lof over de bereidheid bij de inwoners om de handen uit de mouwen te steken. “Het is een formidabele prestatie als een dorp van een goeie 500 inwoners op eigen kracht €11.000,- bijeenbrengt op een dorpsveiling! Allemaal belangeloze schenkingen, van polsstokspringen, schilderijen, tuinieren en alles wat je verder kan bedenken. Met het geld wordt het brandweerhuisje opgeknapt. Alles draagt bij aan de leefbaarheid in onze kern. Verder draait het GDO overleg goed, maar het kan echt beter.”

Wat gaat er minder goed?
Eenstemmig: “De snelheden waarmee er soms door het dorp wordt geracet. En ook door onze eigen bewoners…De inwoners van Beets en onze dorpsraad voelen zich niet altijd serieus genomen door de gemeente, participatie stelt niks voor, een modewoord. Formeel moet participatie, maar in de praktijk wordt er nauwelijks iets gedaan met kritische vragen of suggesties. Onze inbreng is soms niet zichtbaar bij beslissingen, we wachten op antwoorden die maar niet lijken te komen. We zitten er echt niet voor onszelf, maar voor de Beetser gemeenschap.”

Waarover maakt de dorpsraad zich zorgen?
“De vergrijzing in ons dorp is een groot punt van zorg. Het is nagenoeg onmogelijk om als starter een betaalbare woning te vinden. Daarom is het belangrijk dat er voor deze doelgroep woningen worden gebouwd. Voor de vitaliteit van kleine kernen is het ongelooflijk belangrijk om jonge mensen te behouden. De basisschool en het verenigingsleven staan onder grote druk. Verder is het moeilijk om nieuwkomers te betrekken bij dorpse activiteiten. Vaak komen mensen voor de fraaie woonplek naar ons dorp. Dus, mensen, doe vooral mee, draag je steentje bij en geniet!” Het gesprek gaat vervolgens over de glasvezel die ook in Beets wordt aangelegd. Jan en Afra spreken de wens uit dat er snel een akkoord komt zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Aan wie wil de dorpsraad een oproep doen?
“Aan de gemeente, want wij zijn niet lastig of negatief. Wij zijn juist betrokken bij zaken die in ons dorp spelen. En aan onze eigen inwoners willen wij vragen om vooral naar de dorpsraad te communiceren omdat de dorpsraad de belangen overbrengt naar de gemeente en het Hoogheemraadschap. En ten slotte: “Wij hopen dat het dorp een dorp mag blijven waar mensen nog om elkaar geven en, indien nodig, voor elkaar klaar staan!”
Yvonne Jonkman

 

 
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ‘Dit houdt ons bezig’ doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Aan de keukentafel van Femke Mulier, voorzitter van de Dorpsraad Middelie, 709 inwoners in 292 woningen. De dorpsraad heeft een nieuw, zevenkoppig bestuur waarvan ook Marjan Houtman en Lucas Vroom aan het gesprek deelnemen. Vorig jaar bestond de dorpsraad 50 jaar, was op sterven na dood, maakte een doorstart en staat weer als een huis.

Wat gaat er goed in Middelie?
“Het gaat goed met de bekendheid van de dorpsraad. Wij worden vaak aangesproken op onderwerpen die leven in ons dorp. Ze weten ons prima te vinden. Social media als Facebook, Instagram en onze WhatsAppgroepen Dorpsberichten en Middelie Alert zijn hierin belangrijke instrumenten. Het werkt heel goed om elkaar zo te informeren over lopende zaken en onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid, over zorgen om veiligheid in coronatijd, maar ook over poging tot diefstal of vermissing. Met de gemeente is er goed en regelmatig contact. Eigenlijk kunnen wij wel zeggen dat er weinig reden tot klagen is. We hebben nog steeds een zelfstandige school, het café als ontmoetingspunt en een bloeiend verenigingsleven!”

Wat gaat er minder goed?
“Het verkeer behoeft grote aandacht. Nu al is de verkeersdruk vanuit groeiend Oosthuizen (Waterrijk) heel goed merkbaar. Middelie is de sluiproute naar de N244 en N247 geworden. Bovendien is de snelheid vaak te hoog. Het hoogheemraadschap en de gemeente zijn de wegbeheerders. Verkeersremmende maatregelen zijn nodig, maar het is ook lastig om alle partijen tevreden te houden. We zien op dit punt graag meer reacties uit onze gemeenschap zodat wij met ‘gefundeerde bagage’ in gesprek kunnen gaan met de wegbeheerders. Meer respons uit het dorp geldt eigenlijk ook voor ondergrondse vuilcontainers. Helaas kregen wij weinig reacties vanuit de bevolking op dit voorstel. De gemeente heeft dit onderwerp inmiddels opgeschort.”

Waarover maakt de dorpsraad zich zorgen?
“Wij missen proactieve input van de kant van de gemeente! Wij willen graag geattendeerd worden op zaken die belangrijk zijn. Dan rijst vervolgens de vraag of er bij de gemeente überhaupt voldoende aandacht is voor de kleine kernen.”

Zorgen over sluipverkeer! Hoe ga je dit tegen? “Wij kunnen ons voorstellen dat van en naar Oosthuizen een inrijverbod wordt gehanteerd tussen 06.00-09.00 uur en tussen 16.00-19.00 uur. Het is een complexe situatie, maar er moet echt wat gebeuren. Dit heeft echter gevolgen voor Oosthuizen. Lastig, lastig.”

Er is in Middelie een bloeiend verenigingsleven: de ijsclub, gymnastiekvereniging, Volksvermaak, toneel, Stichting kerkje, Trefpunt en Mikpunt, Historische Vereniging, biljartclub, Kikkerkoerier en het meezingkoor. “Onze zorgen betreffen vooral het voortbestaan. Het is noodzakelijk dat het stokje wordt overgenomen, dat er continuïteit is, juist voor de saamhorigheid. Het stemt ons optimistisch te ervaren dat tijdens de schaatsweek in februari zoveel spontane hulp werd aangeboden aan ijsclub ‘De Ondersteuning’.

Aan wie doen jullie een oproep?
“Neem het verenigingsleven niet voor lief”, meer vrijwilligers uit ons dorp zijn nodig, meld je! En aan de gemeente: informeer ons op tijd over zaken die ons aangaan. Wees proactief. Dat maakt onze rol in ons dorp relevanter. Juist daarom hechten wij aan frequent overleg met de gemeente en de andere dorpsraden.”
Yvonne Jonkman
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ‘Dit houdt ons bezig’ doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Schardam, lintbebouwing aan het Markermeer, 101 inwoners in 35 huizen. Cas Zechner en Kees Koeman van het vierkoppige Bewonerscomité Schardam zijn mijn gesprekspartners.

Wat gaat er goed in deze kleine kern?
“In 1979 zijn we het bewonerscomité gestart om te protesteren tegen plannen voor 120  bungalows in het poldertje achter de kerk. Dat zou buiten alle proporties zijn. Ook hebben we vijf jaar succesvol gevochten voor gasaansluiting die in 1985 rond kwam.” Op de vraag waarom Schardam geen dorpsraad heeft, is het antwoord eenvoudig: zo zijn wij slagvaardiger en hebben de handen vrij. Wel is er deelname aan het gemeenschappelijk dorpsradenoverleg.
Ons gesprek verlegt zich naar watersport en recreatie. “Karakteristiek voor onze kern is de vlucht- of jachthaven. Ons bewonerscomité heeft zich ingespannen om de haven in alle redelijkheid beperkt te houden: er is plek voor 47 boten en voor het jeugdzeilen 10. Er is een clubschip voor instructie, dus geen vaste bebouwing in het open landschap. Prima opgelost zo. Ook hebben we vanaf het begin actief meegedaan om glasvezel in de hele Zeevang te krijgen, nog even en het is klaar.”
Er zijn twee campings met respectievelijk 155 en 55 vaste plaatsen, daarnaast zijn er de dagplaatsen. Het bewonerscomité gaat uit van 600 vaste recreanten in het seizoen. “De bestaande recreatie gaat nog goed. Dit kunnen wij als gemeenschap net aan dragen. Maar de druk is groot door de ontelbare verkeersdeelnemers op alles wat maar enigszins rijden kan. En dan hebben we het nog niet over het lawaai en de snelheid…”

Wat gaat er minder goed?
“De nutsvoorzieningen zijn kwetsbaar, er zijn vaak storingen door de veengrond en het zware verkeer. Het HHNK meet op dit moment trillingen aan de gevels vanwege de dijkverzwaring. Nu al zijn er aantoonbare verzakkingen! Wat niet onvermeld moet blijven, is de zeer moeizame communicatie met de wegbeheerder, het hoogheemraadschap. Wij voelen ons als bewonerscomité absoluut niet serieus genomen. Vragen blijven onbeantwoord, slechte zaak! Al opgemerkt is de druk op de recreatie: parkeren kan alleen op de dijk, in de zomer zijn er vaak opstoppingen. Ook het zware verkeer over de smalle dijk waarin drie historische bruggen, is een punt van aandacht.”

Waar liggen de zorgen in Schardam?
Dan gaat het over de werkzaamheden rond de dijkverzwaring. “HHNK heeft toegezegd dat zwaar verkeer niet door de dorpskern gaat rijden. Wij houden ons hart vast als straks de werkzaamheden daadwerkelijk gaan beginnen, gelet op de hoge verkeersdruk op de dijk. Uiteraard houden wij hen aan deze toezegging. Verder maken wij ons zorgen over de verkoop van een kavel grond door het hoogheemraadschap met onduidelijke afspraken over beheer en gebruik.”

Welke oproep willen jullie doen?
“Wij willen een harde uitspraak van de gemeente omtrent de bestemming van buitendijkse gronden in de hele gemeente. Nog meer recreatie aan onze kust ligt op de loer. Het zou ons pas écht lucht geven als de bestemming “agrarisch met waarden” wordt omgezet in “agrarisch” of “natuur”. “Agrarisch met waarden” biedt namelijk de mogelijkheid voor aanvullende recreatieve voorzieningen…

En aan het HHNK: span je in voor serieuze communicatie met ons bewonerscomité. “Welkom in Schardam!”
Yvonne Jonkman
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ´DIT HOUDT ONS BEZIG` doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

In gesprek met Ed Wilms en Hans Visser, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Dorpsraad Hobrede. Deze kern telt 175 inwoners in 75 woningen.

Wat gaat er goed in Hobrede?
“We mogen toch wel zeggen dat er een grote gemeenschapszin heerst, veel sociale cohesie, mensen die elkaar wat gunnen en toegankelijk naar elkaar zijn. Het dorpshuis is het kloppend hart van ons dorp, een geweldige voorziening in onze actieve kleine gemeenschap. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons buurdorp Kwadijk. Alles wordt door de onontbeerlijke vrijwilligers gerund. Er zijn maar liefst 60 mensen die de bardiensten draaien, schoonmaken en onderhoud plegen. Zowel voor het dorpshuis als voor de dorpsraad geldt dat de deuren naar elkaar open staan. Je zou kunnen zeggen dat ze bijna in elkaar overlopen.”

Beide dorpsraadleden geven aan dat ook de glasvezel genoemd moet worden. Door gezamenlijke inspanning is deze nu beschikbaar. En dan niet te vergeten, de hulpvaardigheid: in Hobrede zijn rond 25 mensen gekwalificeerde AED-ers. Het is wenselijk een derde AED te hebben maar dan wel met een uniforme werkwijze.

Wat gaat er minder goed?
“Het verkeer is een behoorlijk probleem. De acht snelheidsremmers in de vorm van plantenbakken zijn niet effectief genoeg. Er is geen trottoir, de weg is slechts vierenhalve meter breed, er geldt een 30-km regime, maar de dagelijks gemeten piek is een snelheid van 70 km. Metingen geven aan dat twee-derde gewoon veel te hard rijdt. Vrachtwagens, toergroepen, voetgangers, agrarisch verkeer, wielrenners…iedereen maakt gebruik van dit ene weggetje.”

En hoe verder na het openbreken van het wegdek voor de aanleg van de glasvezel?
“We wonen in een lintbebouwing met een smal profiel. De dorpsweg is nu zeer oneffen, moet heringericht worden. Het kon niet anders, maar het is wel zaak dat dit voor onze veiligheid spoedig wordt aangepakt.”

Waar liggen voor de Dorpsraad Hobrede de zorgen?
“De zorgen liggen bij de vergrijzing van de bevolking: twee-derde is boven de 45 jaar. (Bron: demografische gegevens gemeente Edam-Volendam). Voor ouderen zijn er geen voorzieningen, voor kinderen alleen een speeltuintje. Gelukkig komen zorgvoorzieners wél bij de mensen aan huis.”

Grote zorg blijft toch de verkeersveiligheid. Alle dorpskernen en Edam-Volendam hebben meegewerkt aan het actieprogramma integrale veiligheid. Het zal niemand verbazen dat voor de voormalige gemeente Zeevang verkeersveiligheid met stip op nummer 1 staat.

Nog meer zorgen? “Jazeker! De energietransitie in onze gemeente en dan met name in de buitengebieden behoeft grote aandacht. Hoe gaat de gemeente hiermee om?”

Welke oproep willen jullie doen en aan wie?
“We zien als Dorpsraad Hobrede heel graag frequenter overleg met de gemeente en meer daadkracht bij het oplossen van zorgpunten in ons dorp. Want ook de burgerparticipatie in het kader van de Omgevingswet vraagt overleg. Hoe krijgt dat vorm?”

En dan de laatste woorden, gericht aan het dorp: er zijn nog meer vrijwilligers nodig voor het dorpshuis. En dan komt het aloude spreekwoord op tafel, ‘vele handen maken licht werk’. Het gaat tenslotte om óns dorpshuis. De glanzende tegel op de buitengevel kan het niet beter verwoorden: Voor Hobreeërs, door Hobreeërs. |
Yvonne Jonkman

FOTO: v.l.n.r. Hans Visser en Ed Wilms voor dorpshuis de Zwaan in Hobrede.
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek “DIT HOUDT ONS BEZIG” doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Kwadijk heeft de primeur. Ik ga in gesprek met Ep Blakborn, sinds de zomer van 2020 voorzitter van de Dorpsraad Kwadijk.

Wat gaat er goed in het dorp?
Ep:”Ik vrees dat het een kort lijstje wordt.” Dat blijkt gelukkig nogal mee te vallen. “De Dorpsraad heeft een bestuur van maar liefst tien leden. De communicatie met de gemeente loopt goed. Verder zijn we blij dat we nog steeds een basisschool in het dorp hebben. Tenminste, zolang de minister kleine scholen tolereert. Maar ik ben niet gerust op de toekomst. Op termijn vrees ik opheffing van de kleine scholen. Verder moet ik de aanleg noemen van de glasvezelkabel. Door gezamenlijke inspanningen is deze voorziening nu in bijna de hele Zeevang beschikbaar.”

Wat gaat er minder goed?
“Het gaat helemaal niet goed met de woningbouw! We zitten te springen om huizen. Alle vitaliteit verdwijnt uit het dorp: de voetbalclub is gehalveerd, de tennisvereniging is opgeheven. Jonge gezinnen hebben we nodig. Er is al tientallen jaren niets meer gebouwd. De laatste “nieuwbouw” is ruim vijftig jaar oud. Hele generaties kinderen zijn vertrokken uit Kwadijk.”

Woningbouw is een hot item. Ep noemt de locatie achter de kerk. “De pilot van de provincie om bufferwoningen te bouwen staat op een laag pitje. Dan is er het plan van een projectontwikkelaar om aan de Stationsweg dertig appartementen te bouwen. Hiertegen komt de buurt in verzet vanwege verwachte parkeerproblematiek, de verkeersdruk op de smalle straat en de zorg om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de scholieren die naar Purmerend en Edam gaan.”

Waarover heeft de Dorpsraad Kwadijk zorgen?
“Wij ontvangen voortdurend mails met klachten over het denderende zware verkeer. Het zou toch een geweldige oplossing zijn als zwaar landbouwverkeer en loonwerkbedrijven van de N244 gebruik mogen maken en zo niet meer door het dorp hoeven te rijden.” Ep spreekt met verontwaardiging in zijn stem opnieuw over veiligheid: “Helaas is de communicatie met het Hoogheemraadschap nihil. Wij ontvangen geen enkele inhoudelijke reactie op onze ideeën over een noodbrug nu de Kwadijkerbrug eruit ligt. Fietsers met bestemming Edam of Purmerend moeten nu over onverlichte wegen flink omrijden. Slechte communicatie!”

Aan wie wil je een oproep doen?
“Ik wil een oproep doen aan de gemeente. Het gaat dan om inspanningen om het zware verkeer te verminderen. Concreet: roep alle partijen om tafel. Dus wethouder Runderkamp, de bedrijven, de Dorpsraad en laten we gezamenlijk tot een oplossing zien te komen. Verder willen we als gezamenlijke dorpsraden frequenter overleggen en niet slechts de voorgestelde twee keer per jaar.”

Ep sluit af met een hartenkreet: “Doe vooral alles wat de vitaliteit in een kleine gemeenschap kan stimuleren. U vindt ons aan uw zijde!”
Yvonne Jonkman

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook