Dijkversterking rond Warder van start

Dijkversterking rond Warder van start

Op 23 september is de Alliantie gestart met de dijkversterking, Heintjesbraak en Warder. De eerste werkzaamheden vinden plaats tussen Watersportvereniging Warder en de kruising van de IJsselmeerdijk en de dorpsweg Warder. Er is gestart met de aanleg van een werkbaan aan de buitenzijde van de dijk. De dijk is hier afgekeurd op binnen- en buitenwaartse stabiliteit, hoogte en kwaliteit van de bekleding.

Er zijn op dit dijktraject vier verschillende oplossingen om de dijk weer veilig te maken; een volledige buitenwaartse asverschuiving (een dijk naast een dijk) in het noordelijke deel en in het zuidelijke deel, een binnenwaartse en gecombineerde versterking vanaf de kruising met de Badhuisweg tot aan het gemaal Warder en twee constructieve versterkingen bij Zwembad Warder en gemaal Warder.

Om de nieuwe dijk sterker te maken wordt een voorbelasting aangebracht met zand, waardoor de ondergrond inklinkt. Hierdoor ontstaat er in de diepere bodemlagen een stevige basis voor de nieuwe dijk. Na een rusttijd, als de ondergrond sterk genoeg is, wordt het zand (van de voorbelasting) afgegraven en wordt er nieuwe dijkbekleding aangebracht. Uiteindelijk wordt ook de oude dijk weggehaald en wordt de weg mee verplaatst met de nieuwe dijk en aangesloten op de bestaande opritten.

Transportbaan
Omdat de dijk zoveel mogelijk vanaf het water de dijk wordt versterkt, zal een transportbaan van zand aan de buitenzijde van de dijk worden aangelegd. Het zand wordt aangevoerd met schepen via de vaargeul tot vlak bij de loswal. Daar wordt het zand met een graafmachine in een grondpers geschept waar het met water wordt gemengd. Daarna wordt het zand onder hoge druk door leidingen geperst en met behulp van een kraan met een sproeier opgespoten. Deze techniek van opspuiten heet ‘rainbowen’. 

Tijdspad
Op dit moment wordt de transportbaan buitendijks aangelegd vanaf de kruising IJsselmeerdijk met de dorpsweg Warder in de richting van de watersportvereniging.
In november moet het aanbrengen van het zand voor de transportbaan gereed zijn. Vervolgens wordt de transportbaan voorzien van tijdelijke oeverbescherming en wordt verticale drainage aangebracht. De dijkovergang nabij de kruising van de IJsselmeerdijk en de Dorpsweg wordt in november 2020 gerealiseerd. In 2021 gaat de Alliantie Markermeerdijken verder met het aanbrengen van de voorbelasting met zand voor de buitenwaartse versterking van de dijk.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook