CDA Edam-Volendam: ‘gaat het er niet om wat je roept, maar wat je doet’

CDA Edam-Volendam: ‘gaat het er niet om wat je roept, maar wat je doet’

Het CDA stemt in met de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming. De motie “Kunst & Cultuur maakt het leven leuk” is unaniem aangenomen. Het CDA lanceert het idee voor een Programma LEF voor ouderen. Er moet nu echt een doorbraak komen in de realisatie van een Edamse woon-zorgcomplex in de Meermin. Oproep om als raad in de spiegel te kijken om daarna het dossier Lange Weeren snel en zorgvuldig op te pakken want iedere dag wachten met zo’n hoge woningnood is er één te veel.

Op 4 november is de Programma begroting 2022 en Meerjarenraming met een zeer ruime meerderheid van stemmen vastgesteld. Op deze belangrijke dag is door gemeenteraad besloten hoe de inkomsten van de gemeente gebruikt wordt om het Programmaplan voor 2022 te realiseren met een doorkijk naar de toekomst in de vorm van de zogenaamde meerjarenraming.

Woon-zorgcomplex Meermin
Tijdens de algemene beschouwingen is door het CDA opnieuw aandacht gevraagd voor de huisvestingssituatie van de Meermin en zorgsituatie voor de oudere inwoners van Edam. Door de Wooncompagnie werd in oktober 2020 nog verzekerd dat zij op dit moment volop met Vestia in onderhandeling zijn om het onroerend goed van de Meermin over te nemen en dat zij samen met de gemeente en De Zorgcirkel willen komen tot een woon-zorgcomplex met het nieuwe woonconcept zoals dat van de Friese Vlaak. Met de toenemende zorgvraag voor de oudere en kwetsbare inwoners in het achterhoofd en behoud van de ouderenvoorziening in Edam, één en ander volgens de Woonzorgvisie, is door Alfred de Jong aan het college gevraagd alle mogelijke invloed aan te wenden om een doorbraak te forceren in de onderhandelingen en de overdracht tot een spoedige afronding te brengen.
Lancering idee Programma FEL voor ouderen
Het enkele jaren geleden succesvol gestarte programma LEF voor jongeren tot 18 jaar met allerlei ondersteunende activiteiten voor hen, was de inspiratiebron voor het idee om een dergelijk programma ook voor ouderen te lanceren. Geen LEF maar FEL (Fit en Lenig)! Bij dit programma moet gedacht worden aan onderwerpen zoals gezondheid & voeding, sport & beweging, vrije tijd, bestrijding eenzaamheid, maar ook aan mobiliteit, huisvesting en infrastructuur. Volgens De Jong gebeurt er al veel op dit gebied maar toch is het goed om de invloed van de toenemende vergrijzing en langer thuis wonen in samenhang te brengen en samen met lokale instanties, zoals de Koepel Sociaal Domein, beleid voor te maken. Wat betekent deze ontwikkeling en wat zijn de gevolgen daarvan voor onze gemeente en zijn we er klaar voor?

Meer Kunst en Cultuur maakt het leven leuk!
Na de algemene beschouwingen werd het debat in de raad gevoerd aan de hand van 21 ingediende moties. Na het grote succes van onder meer de euroArt-manifestatie en de kunstmaand heeft het CDA een motie ingediend onder de noemer ‘Kunst en Cultuur maakt het leven leuk’. Met als doel het beleid op dit gebied te intensiveren en de coördinatie van culturele activiteiten voor de gehele gemeente verder uit te breiden in samenwerking met het Cultuurplatform. Met deze motie werd eveneens gehoor gegeven aan de oproep van het Toeristisch Platform dat kunst en cultuurevenementen het beeld naar buiten toe van onze gemeente versterkt en dat de diverse toeristische trekpleisters voor onze ondernemers een must is om meer en betere kwaliteit van toerisme te genereren. Deze motie werd unaniem aangenomen en namens het college overgenomen door wethouder Vincent Tuijp, waarmee het grote belang hiervan werd bevestigd door alle partijen.

Lange Weeren
Aan de hand van de motie van de VVD werd ook uitgebreid stil gestaan bij het dossier Lange Weeren. Fractievoorzitter Alfred de Jong gaf in het debat aan dat wij als raadsleden bereid moeten zijn om eerst in de spiegel te kijken anders blijft dit dossier hangen in ‘eigen waarheden’. Namens de CDA-fractie sprak hij opnieuw de wens uit om de onderzoeksresultaten en de bevindingen van het integriteitsonderzoek in een openbare behandeling met de raad zo snel als mogelijk te bespreken met als doel daaruit lering te trekken en verder te kunnen richting besluitvorming. Want er zijn al wel zes maanden verstreken en de nood onder woningzoekenden is zo hoog dat elke dag telt. Daarvan is iedereen overtuigd.

Uitvoering ambitieuze coalitieakkoord
Inmiddels staan we aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en kan na een periode van bijna 6 jaar coalitie met Lijst Kras, Zeevangs Belang, VVD en CDA worden vastgesteld dat er ongelooflijk veel werk is verzet. Nagenoeg alle 114 benoemde punten uit het ambitieuze coalitieakkoord van 2016 zijn gerealiseerd dan wel in een ver gevorderd stadium van afwikkeling.

Voor de specifieke CDA-speerpunten waren dat de nieuwe Sporthal de Seinpaal, renovatie van zwembad de Waterdam, het Gymsportcentrum, de nieuwe Botterwerf, het Woonzorgcomplex Friese Vlaak, de Bouwspeelplaats, het realiseren van avontuurlijke speelplaatsen voor kinderen in de wijken en buurten te beginnen in Zeevang, het Kindcentrum Broeckgouw, de herontwikkeling van de Maria Goretti-locatie, het programma LEF, de Woonzorgvisie, de nota’s over vrijwilligerswerk, leefstijl en sport evenals het WMO-beleidsplan en uitvoering daarvan.

Al met al ”gaat het er niet om wat je roept, maar wat je doet”! Mede door de forse inbreng van CDA-wethouder Tuijp en de CDA-fractie is er op alle terreinen fors geïnvesteerd in onze lokale gemeenschap. Niet voor niets staan we hoog genoteerd in de top van de “beste gemeenten” en zijn we vorig jaar 2de geworden in de verkiezing tot topsportgemeente in Nederland.

Inzet CDA komende jaren
De CDA-fractie wil zich ook de komende jaren weer volop inzetten voor een gemeente waar de burger zich goed voelt. Goed op het gebied van wonen, werken en recreëren; goed op het terrein van ondernemen. Maar zeker ook goed waar het gaat om extra aandacht, zorg en ondersteuning voor de inwoners die dit nodig hebben. Zeker onze kwetsbare inwoners van jong tot oud verdienen nu meer dan ooit onze steun. Kortom een gemeente met een goed voorzieningenpakket tegen betaalbare tarieven en een krachtig financieel beleid. Daar staan we als CDA voor!

Suggesties zijn van harte welkom
Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook