“Dit is geen visie maar een analyse”

“Dit is geen visie maar een analyse”

Veel bewoners weten niet hoe ze moeten reageren op Visieplan Centrum Edam.

 
 
Anderhalve week geleden waren zo’n vijftig Edammers in de raadszaal aan de Schepenmakersdijk aanwezig bij een inspraakavond over het ‘Visiedocument Centrumgebied Edam’. Een document dat gaat over het stadsgezicht, de detailhandel & toerisme, verkeer en parkeren. Na een presentatie door een woordvoerder van Croonen Adviseurs, opsteller van het rapport, bleek dat veel inwoners ideeën hebben om de binnenstad te verbeteren, maar dat zij niet goed weten hoe zij moeten reageren. “Wat beoog je met dit verhaal? Wat is het budget? Vanuit welke analyse is dit opgeschreven? En waarom zijn bewoners pas nu bij dit plan betrokken?
 
Antwoorden op deze vragen kwamen er deels. Wethouders Runderkamp (openbare werken) en Luijckx (verkeer) waren namens het gemeentebestuur aanwezig om de vele vragen te beantwoorden.
 
Verloren plein
De avond begon met een presentatie door de heer Snelders van genoemd bureau. Hij maakte een sterktezwakte analyse van Edam.
Winkels zijn sfeervol, maar verspreid. Het Jan van Nieuwenhuyzenplein (Kaasmarkt) hangt er redelijk verloren bij. De verbinding met het Damplein ontbreekt. Verder ontbeert het aan grote trekkers en is er veel concurrentie met de regio. De oplossing moet volgens Snelders gezocht worden in hoge kwaliteit en winkelactiviteiten die zich meer richten op toeristische bezoekers. Inzet moet zijn om toeristen langer vast te houden via evenementen en activiteiten. Het toeristische product moet verbreed worden.
 
Onveilige stoepen
Ook de wandelroutes in de binnenstad, alsmede de entrees zijn niet helder. Als het om verkeer gaat dan zou je het straatbeeld kunnen verbeteren via een autoluw centrum. Maar je moet overal met de auto komen, betoogde Snelders. Onduidelijke circuitvorming en routing moeten worden verbeterd en veel stoepen suggereren veiligheid, maar zijn in feite een sta in de weg.
Ook het laden- en lossen bij bedrijven en winkels wordt als een probleem ervaren.
Verder viel het de onderzoekers op dat water, alom aanwezig in de stad, niet als vervoerslijn of –as wordt gebruikt. Ook mist de stad stepping stones die bezoekers wijst op de mooie, lange grachten van de stad. De verbinding met het Oorgat ontbreekt.
 
Parkeren
Over parkeren vertelde Snelders het volgende: een duidelijke routing ontbreekt. Lang parkeren met name van toeristen zou meer buiten de stad moeten plaatsvinden. Hiervoor dient de blauwe zone te worden verbeterd en moet er een parkeerverwijssysteem komen. Verder moeten er alternatieve parkeervoorzieningen worden aangelegd en dient handhaving te worden geïntensiveerd.
Ook vraagt het rapport aandacht voor fietsparkeervoorzieningen in de stad.
 
Het document dient alle bovengenoemde aspecten te integreren in nieuw beleid, waarbij de historische omgeving uitgangspunt is. ‘Samenspel’ is het toverwoord om dit doel te bereiken. Samenspel tussen bewoners, ondernemers en bezoekers, wel te verstaan.
 
De reacties uit de zaal liepen uiteen van praktisch tot beschouwend. Zo stelde Frans Kuiper voor om van de hele oude kom een blauwe zone te maken. “Dan hoeven die ontsierende strepen ook niet meer, ben je van vele ergernissen af en heb je nog maar 14 verkeersborden nodig.”
 
Niet onder de indruk
Kees Schardam leek niet onder de indruk van het document. “Deze informatie is al jaren bekend. Als je het hebt over een visie dan heb je het over de langere termijn. Dan heb je het in Edam over één belangrijke zaak: een grote parkeergarage onder de Baandervesting en onder het water van de Balkenhaven. Dan kunnen we daar in de winter bovendien ook weer eens lekker schaatsen.”
 
Beroepspraters
Carl Buckhard verwonderde zich dat de beleidsmakers niet gebruikmaken van internet als hulpmiddel om bewoners bij het beleid te betrekken. Mick Nolte daarentegen gelooft meer in de kracht van de buurt en de straat. “Hier zitten de beroepspraters, maar er lopen in Edam nog zoveel mensen rond met prachtige plannen en ideeën. Alleen zij komen hier niet. Je zou via buurtplatforms deze plannen naar boven moeten halen.
 
Jerry Detant bracht in dat alle aandacht voor een autoluwe binnenstad de problemen naar de buitenwijken brengt. “Nu is de verkeersdruk buiten het centrum tijdens veel evenementen al veel te groot.
 
Johan Taam, werkzaam binnen de vesting en woonachtig daarbuiten, vertelde dat de Ondernemersvereniging Edam al 15 jaar bezig is om tot een duidelijke visie op Edam te komen. “Dit is een prima initiatief, maar laten we vooral werken aan een snelle uitvoering!”
 
Kleine steigers
Hans de Gier, beroepsschipper, bracht een Europees plan in om via openstelling van (oude) waterwegen het watertoerisme aantrekkelijk te maken. “Wat heeft Edam-Volendam hier mee gedaan?” De Gier kwam daarbij met het idee om de Balkenhaven om te bouwen tot een binnenhaven voor de bruine vloot en de pleziervaart. “En als je daarnaast bij Fort Edam en langs diverse grachten kleine steigertjes bouwt dan leg je zo een vriendelijke verbinding.”
 
Veel insprekers vonden het vreemd dat tal van belangenorganisaties een plek hebben gekregen in de klankbordgroep, behalve bewoners. “En dat er nu uiteindelijk één persoon verder mag participeren is absoluut een scheve afspiegeling van de belangen.”
 
Ouderen
Sjaak Breed, bestuurslid van de Seniorenraad Edam-Volendam, riep de bestuurders op om juist ook de ouderen te betrekken bij de plannenmakerij. Hij pleitte ervoor om geen enkele auto meer te laten langparkeren in het centrum en oude parkeerplaatsen weer voor die bestemming in te richten. “Er zijn in Edam tientallen voorbeelden van plaatsen waar jaren geleden de auto werd geparkeerd en wat een andere bestemming heeft gekregen.”
Ook denkt de Seniorenraad dat eenrichtingsverkeer in alle straten veel problemen kan oplossen voor voetgangers en fietsers.
 
Hans van Drongelen, miste net als Kees Plugboer een planning. “Waarop moet je vanavond en de komende zes weken reageren? Het is wachten op een actieprogramma!”
 
Inspraak
Na een lange inspreeksessie namen wethouders Luijckx en Runderkamp het woord. De aanwezigen werd duidelijk gemaakt dat er zes weken inspraak is (vanaf 10 februari). Hierna wordt deze informatie teruggekoppeld naar de klankbordgroep. Het gemeentebestuur wil voor de zomer van 2011 het Visiedocument opnieuw in de raad bespreken. Daarna volgt uitwerking. Luijckx vertelde dat er bewust geen budgetten zijn genoemd. “Feitelijk staat alles open.”
 
Voorrang
Geen antwoord kwam er op de vraag waarom bewoners pas zo laat bij de plannen zijn betrokken. Luijckx sloot zich aan bij het idee van Christiaan Warger om eerst een inventarisatie te maken van de punten waar alle belanghebbenden het in ieder geval over eens zijn. Dat zou dan voorrang kunnen krijgen als het gaat om uitvoering. Luijckx meldde dat hij het document en de discussies ziet als een proces waarbij bewoners nog lang hun zegje kunnen doen en plannen inbrengen. “Wij willen dit als gemeente richting bewoners ook faciliteren.”
 
Wethouder Runderkamp meldde dat deze maand nog gestart wordt met het opstellen van een economisch beleidsplan voor de gemeente. “Veel van de plannen uit het Visiedocument worden dan weer geïntegreerd in dit nieuwe beleidsplan.”
 
Concreet
Concreet worden de ideeën en suggesties in de periode juni/juli meegenomen in de uitwerking van het conceptdocument. Als de raad dan akkoord gaat zal de ‘Visie’ worden omgezet in acties. Per onderdeel wordt bekeken wat de kosten zijn of hoe dit gerealiseerd moet worden, eindigde Luyckx.BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook